خانه ما

پناهگاه )خانه( زنان پینتسگاو یک خانه زنان مستقل است و هیچ وابستگی سیاسی و مذهبی ندارد و یک سازمان عام المنفعه است.
و به او ظلم شده بود، به همراه کودکش از او حفاظت و محل اقامت داده شود.
7991 خانه زنان پینتسگاو بطور رسمی افتتاح شد. و بدنبال آن تلفن اضطراری .5. نیم سال بعد، یعنی در تاریخ 71
7991 راه اندازی شد، که بدین طریق پذیرش بخانه زنان 42 . در سال 1 Frauen Notruf Innergebirg
ساعته امکان پذیر شد. در حال حاضر 71 سال که خانه زنان پینتسگاو به یک مؤسسه وفق داده شده و شناخته شده در دید اجتماعی اینرگبیرگ تبدیل شده است. از زمان آغاز خانه زنان تا آخر سال 4272 در خانه زنان 122 زنان با 172 کودکانشان مورد حمایت و کمک قرار گرفته اند. در زمان نامبرده فوق 121 زنان از مشاوره سرپایی و اورژانسی بهره مند شده اند. همچنین بیش از 5522 مشورت تلفنی انجام شده است.