چگونه میتوانی با ما تماس بگیری؟

Pinzgau پناهگاه )خانه( زنان

، صندوق پستی 3 0675 سالفلدن Saalfelden
Telefon Büro: 5503-(0)6582- 743021 تلفن دفتر:

FRAUENNOTRUF INNERGEBIRG
5503-(0)664-5006868
تلفن اضطراری 40 ساعته )شبانه روزی(:


تماس اینترنتی

درخواست خود را بما ارسال کن و ما بیدرنگ به آن رسیدگی خواهیم کرد!

قسمتهایی که با * مشخص شده پر کردنشان اجباری است.
 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
*:
*:
:
: