اصول اساسی

طبق اصول اساسی ذیل کار میکند: Pinzgau خانه زنان مستقل

کمک فوری غیر پیچیده

از تشریفات دست و پاگیر، مدتهای انتظار طولانی برای قرار ملاقات و غیره حدالامکان جلوگیری میشود.
 

رفتار محرمانه در مورد اطلاعات

خانه زنان موظف به رازداری است. معمولاًهیچ اطلاعاتی را بدون رضایت و توافق طرف مربوطه به نفر بعدی داده نمیشود.
 

جانبداری از زنان

کارکنان طرف زنان تهدید شده یا مورد ضرب و شتم واقع شده را میگیرند، موقعیت آنها را به بیرون نشان میدهند و به آنها برای رسیدن به حقشان کمک میکنند.
 

زنان به زنان کمک میکنند

خانه های زنان مؤسساتی هستند که از طریق زنان اداره میشوند و در آنجا زنان توسط زنان مشاوره و حمایت میشوند.
بطورکلی آقایان اجازه ورود به خانه زنان را ندارند.

کمک برای خودیاری

به زنان مربوطه و صدمه دیده مدیریت نمیکنند، بلکه کارکنان سعی میکنند به آنها کمک کنند تا نیازهای خود و منافع خود را درک کنند و به آنها پی ببرند و یک هستی و زندگی خود تعیین کرده، مستقل از مرد را ایجاد کنند.

خودکفایی

خانه های زنان از طریق انجمنهای زنان که شخصی، عام المنفعه و مستقل از احزاب هستند اداره میشوند، تا موانع را برای زنان مربوطه اندک و گمنام نگهدارند.
 

رویکرد و دیدگاه زنانه و زن خودآگاهی

خانه های زنان توجه مردم را به خشونتهای سازمان داده شده جلب میکنند، که در تمامی بخشهای جامعه گسترش پیدا کرده اند و باعث نابرابری قدرت، تبعیض، بی عدالتی و استثمار زنان و کودکان میشوند.) بروشور خانه های زنان مستقل اطریش، محل اطلاع رسانی علیه خشونت ) 8002
وین: خانه های زنان مستقل اطریش، محل اطلاع رسانی علیه خشونت