شیوه کار و اهداف

شیوه کار

مشورت، مشایعت و حمایت از زنان و همچنین کودکانشان که تهدید به خشونتی شده اند یا با آنها با خشونت رفتار شده،
توسط یک مددکار اجتماعی، مشاورین روانی اجتماعی، حقوقدانان و یک مشاور تعلیم و تربیت ارائه میشود. امکانادامه آموزش مداوم و نظارت کارکنان کمک به تضمین کیفیت کارشان میکند.

مشاوره ها ومشایعت های مراجع کنندگان رایگان و محرمانه میباشد. مراجع کنندگان داوطلبانه و از روی انگیزه خودتصمیم میگیرند.
 
مددکاری اجتماعی در پناهگاه زنان شامل حفظ امرارمعاش، حمایت برای یکپارچه سازی )کار، مسکن(، کمک در پرکردن فرم ها و درخواستنامه ها، همراهی به ادارجات و مقامات رسمی تا ایجاد یک شبکه کمک رسانی و خیلی مسائل
دیگر و بیشتر. افزون بر آن پناهگاه زنان برای سایر مؤسسات واجد شرایط نیز واسطه میشوند.
تمرکز مشاوره روانی اجتماعی و مشایعت در توانایی ها و قابلیت های هر یک از زنان است. با توجه به منابع فردیبرای مقابله با خشونت و ظلم واقع شده از استراتژی های خودشان استفاده میشود و همچنین ایجاد یک دید جدید امکان
پذیر برای آینده.
 
مشاوره حقوقی شامل اطلاعات در امکانات موجود در زمینه قانون حفاظت از خشونت )حکم اخراج از خانه توسط
پلیس و ممنوعیت ورود بخانه،حکم های موقتی دادگاه(، همچنین راجع به جدایی، طلاق، اقامت موقت جداگانه، معیشتزنان و کودکان، قیّم کودکان، حق ملاقات، مشایعت ملاقات و تقاضای معافیت پرداخت مخارج دادگاه، همچنین امکانات
مشایعت در دادرسی کیفری و مدنی. اگر موگلین لازم داشته باشند و کمکی برایشان باشد آنها را به پلیس و دادگاه هاهمراهی میکنیم.

 

اهداف شخصی و سیاسی اجتماعی کار خانه زنان

در اثر پذیرش زنان و کودکانی که یا تهدید به خشونت شده اند و یا با خشونت با آنها رفتار شده، به خانه زنان، بایستی
در درجه اول از طریق مشاوره، مشایعت و پشتیبانی از زیان و آسیب آنها کاسته شود و سپس تثبیت کردن خشونتتجربه شده در خانواده و دادن یک شانس برای ترقی و توسعه در محیطی حفظ شده.
 
از ضربه روحی دومی بایستی جلوگیری شود. هدف بلند مدت اینست که مراجع کنندگان خودشان تصمیم به زندگیبدون خشونت گرفته و همچنین دوباره به خود مختاری و استقلال دست یابند.
 
مراجع کنندگان راهنمایی میشوند که چطور مستقل از کمکهای عرضه شده شبکه های اجتماعی بهره مند شوند و اینکه
از حق و حقوق قانونی خود بهره کامل ببرند.
 
4 ساعت در روز قابل دسترسی است. FRAUENNOTRUF Innergebirg تلفن اضطراری زنان
امکان اینرا میدهد که پناه دادن در خانه زنان هر زمان میسر است، همچنین کمک و مداخله تلفنی در وضعیت بحرانی)بطور گمنام(، ثبات بخشیدن از طریق نشان دادن راه چاره و اشاره به منابع، توانایی ها و قابلیت های موجود.
از طریق کار و فعالیت خانه زنان بایستی جامعه از انواع گوناگون خشونت آگاه شوند و از بین بردن خشونت درجامعه و بعلاوه اصلاح قانونی برای زنان خشونت دیده یا تهدید به خشونت شده و نیز برای کودکان آنها.