چگونه میتوانی با ما تماس بگیری؟


Pinzgau پناهگاه )خانه( زنان
، صندوق پستی 3, 0675 سالفلدن Saalfelden
Telefon Büro: 5503-(0)6582- 743021 تلفن دفتر:

 

 

FRAUENNOTRUF INNERGEBIRG

 

 

5503-(0)664-5006868

تلفن اضطراری 40 ساعته )شبانه روزی(:

چه چیزهایی ما ارائه میدهیم؟

 

  • مداخله در بحران -
  • محل اقامت امن -
  • مشاوره روانی اجتماعی -
  • مشاوره حقوقی -
  • مشاوره تربیتی -
  • مشاوره سرپایی -

اطلاعات بیشتر...

 

به چه کسانی ما میرسیم؟


زنانی که از طرق خشونت روانی، فیزیکی و/ یا جنسی تهدید شده اند یا با آنها با خشونت رفتار شده و همچنین برای فرزندانشان و آنهائی که در پینتسگاو، پونگاو یا لونگاو اقامت دارند یا از یک محل دیگر که به آنها در این مناطق جا
داده شده است.

اطلاعات بیشتر...